Ίσες Ευκαιρίες

Στην Τράπεζα Κύπρου στηρίζουμε την παροχή ίσων ευκαιριών, καθώς και τον σεβασμό και την ορθή διαχείριση της διαφορετικότητας. Στόχος είναι η δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση όλου του προσωπικού.

Πρόσφατα η Τράπεζα πιστοποιήθηκε από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την «Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον». Η πιστοποίηση παραχωρείται, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, σε επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικού τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι εν λόγω πρακτικές υιοθετούνται και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας ή φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυσικής ικανότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων μέσω της εφαρμογής των πιο κάτω πρακτικών σε θέματα όπως:

 • Στην Τράπεζα Κύπρου δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας πελάτες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναγνωρίζουμε τη σημασία της ικανότητας προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού υψηλού επιπέδου και έχουμε διαμορφώσει και εφαρμόζουμε στρατηγική και επαγγελματική προσέγγιση σε σχέση με τις προσλήψεις.

  Οι προσλήψεις στηρίζονται στις πιο κάτω αρχές:

  • Πρόσληψη προσωπικού υψηλού επιπέδου – Δέσμευση για την πρόσληψη ατόμων τα οποία έχουν τις υψηλότερες ικανότητες, τόσο από τεχνικής άποψης όσον και από άποψη συμπεριφοράς, και τα οποία είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

  • Εξεύρεση ταλέντου, τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο – Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του Συγκροτήματος.

  • Τοποθέτηση των σωστών ατόμων στη σωστή θέση εργασίας στην κατάλληλη στιγμή – Διασφάλιση της έγκαιρης πρόσληψης προσωπικού.

  • Ενθάρρυνση και εκτίμηση της διαφορετικότητας – Από την εξεύρεση μέχρι την πρόσληψη.

  • Πρόσληψη ατόμων με δεοντολογικό τρόπο – Διασφάλιση μιας σαφούς, διαφανούς και δίκαιης διαδικασίας πρόσληψης.

  Γενικές Αρχές:

  • Επιδιώκουμε να προσλαμβάνουμε τον καλύτερο υποψήφιο για τη θέση εργασίας, βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων.

  • Διασφαλίζουμε ότι όλες οι διαδικασίες και αποφάσεις επιλογής και πρόσληψης στηρίζονται στην αρχή της διαφάνειας και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Τράπεζας να προσφέρει ίσες ευκαιρίες, αξιολογώντας όλους τους πιθανούς υποψηφίους σύμφωνα με τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τα προσόντα και τις ικανότητες τους, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, φυλής, πεποιθήσεων ή ηλικίας.

  • Αντιμετωπίζουμε όλους τους υποψήφιους με δίκαιο, ισότιμο, και αποτελεσματικό τρόπο, με σεβασμό και ευγένεια, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι ο υποψήφιος θα έχει μια θετική εμπειρία ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

  • Διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα όλων των εγγράφων που αφορούν τους αιτητές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτικής Διατήρησης Δεδομένων της Τράπεζας και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

  • Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων.

  • Εφαρμόζουμε την αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες για την ίδια εργασία ή εργασία της ίδιας αξίας.

   

 • Στην Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι το κλειδί για να επιτύχουμε  τα Στρατηγικά πλάνα και τους στόχους μας. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό μας έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, οι οποίες δημιουργούν ή/και αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες και τις σωστές συμπεριφορές που  βοηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας.

  Γενικές Αρχές:

  • Παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας σε κάθε στάδιο της καριέρας του διασφαλίζοντας την παροχή των κατάλληλων πόρων και εγκαταστάσεων.

  • Δημιουργία κουλτούρας δια βίου μάθησης με την εισαγωγή διαφόρων υποστηρικτικών ευκαιριών/ δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

  • Τα πλάνα εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι ευθυγραμμισμένα με τη συνολική στρατηγική της Τράπεζας και τα συγκεκριμένα στρατηγικά και λειτουργικά πλάνα της εκάστοτε Διεύθυνσης. Επιπλέον,  οι πρωτοβουλίες του Τμήματος Μάθησης και Ανάπτυξης υποστηρίζουν την ανάπτυξη των βασικών πτυχών επίδοσης σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας καθώς και την ευθυγράμμιση με το σύστημα Αξιών της Τράπεζας.

  • Πρόγραμμα εισαγωγής των νέων συναδέλφων (που καλύπτει τόσο το Συγκρότημα γενικότερα όσο και τον ρόλο τους ειδικότερα), έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτύχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα το συντομότερο δυνατό, τόσο όσον αφορά την απόδοση στην εργασία τους, όσο  και τη συμπεριφορά τους, η οποία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται τις αξίες και την κουλτούρα της Τράπεζας.

  • Συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των μελών του προσωπικού έτσι ώστε να είναι ευέλικτοι και αποτελεσματικοί και να μπορούν να προσαρμόζονται στις συνεχής επιχειρηματικές αλλαγές και εξελίξεις.

   

 • Στην Τράπεζα Κύπρου δεσμευόμαστε να παρέχουμε στο προσωπικό μας μια χωρίς διακρίσεις, αμερόληπτη, πολύπλευρη αξιολόγηση απόδοσης, στηριζόμενη στα αποτελέσματα και τις πτυχές επίδοσης.

  Οι κύριοι στόχοι της Αξιολόγησης Απόδοσης είναι:

  • Η πλήρης αντίληψη των στόχων και των απαιτούμενων αποτελεσμάτων από όλους τους εμπλεκομένους.

  • Η ακριβής αποτύπωση της συνεισφοράς του κάθε αξιολογούμενου με βάση τους Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης και τις Πτυχές  Επίδοσης του.

  • Η διεξαγωγή ενός ειλικρινούς διαλόγου σε ότι αφορά το επίπεδο απόδοσης του αξιολογούμενου κατά το προηγούμενο έτος.

  • Η διαχείριση και βελτίωση της απόδοσης και των ικανοτήτων του κάθε συναδέλφου μέσω στοχευμένων δράσεων ανάπτυξης.

  •  Ο καθορισμός των στόχων και του πλάνου ανάπτυξης για το νέο έτος με γνώμονα την ευθυγράμμιση των προσπαθειών του κάθε αξιολογούμενου με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας («η μεγάλη εικόνα»).

  • Διαφάνεια/ Δικαιοσύνη - Τα σχόλια όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης είναι ορατά από όλους τους εμπλεκόμενους διασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία.

   

 • Στην Τράπεζα Κύπρου δεσμευόμαστε να παρέχουμε αναγνώριση στο προσωπικό μας για τα επιτεύγματα του όσον αφορά τους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας και την επιτυχία του Οργανισμού.

  Η αναγνώριση ενθαρρύνει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων οι οποίοι, με τη σειρά τους, μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη ως ένα δεσμευμένο, ιδιαίτερα ενεργοποιημένο, παραγωγικό και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό. Η υψηλού επιπέδου δέσμευση του προσωπικού, σε συνδυασμό με τα ψηλά επίπεδα ενεργοποίησης του, μπορούν να βοηθήσουν έναν οργανισμό να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα, να πετύχει μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών του και υψηλότερη οικονομική απόδοση.

  Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίσουμε την υψηλή απόδοση και τη συνεισφορά σε όλους τους τομείς και τις εργασίες της Τράπεζας και να ενεργοποιήσουμε το προσωπικό ώστε να συνεχίσει την εργασία του επιδεικνύοντας υψηλή απόδοση και αφοσίωση στον Οργανισμό.

  Στην Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύουμε τους υπαλλήλους μας μέσω του θεσμού Αναγνώρισης Προσωπικού (Extra Mile)  για τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Αλλαγή και Καινοτομία

  • Εξαίρετη συνεισφορά

  • Ομαδικό Πνεύμα

  • Επικέντρωση στον πελάτη

  • Τις Αξίες μας

  Η αναγνώριση πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής, συχνή, έγκαιρη και συνεπής. Δεν αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν.

 • Στην Τράπεζα Κύπρου προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης σε όλο το προσωπικό προκειμένου να βελτιωθούν τόσο οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης όσο και οι επιχειρηματικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για εσωτερικές κενές θέσεις εργασίας με αποτελεσματικό, συνεπή και διάφανο τρόπο.

  Προτεραιότητα κάλυψης των κενών θέσεων δίδεται στους υπαλλήλους της Τράπεζας, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατόν (π.χ. εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που προνοούν ειδικές γνώσεις και εμπειρίες) μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εξωτερικών προσλήψεων.

  Οι εργαζόμενοι συζητούν την πρόθεση τους για να αιτηθούν σε μια εσωτερική κενή θέση εργασίας με τον προϊστάμενο τους. Οι προϊστάμενοι δεν πρέπει κατ΄ουδένα λόγο να απαγορεύουν ή να προβαίνουν σε αντίποινα σε εργαζόμενους που ζητούν μετακίνηση.

 • Στην Τράπεζα Κύπρου δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να εργαστούν σε μακροχρόνια βάση και να αποτελούν καλούς πρεσβευτές της Τράπεζας, τόσο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους όσο και μετά από αυτή.

  Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους.

  Η αποχώρηση ενός υπαλλήλου πραγματοποιείται όσο το δυνατό πιο ομαλά.

Με στόχο τον αποτελεσματικό χειρισμό και την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής διάκρισης ή αντιμετώπισης, η Τράπεζα διατηρεί διαδικασία υποβολής παραπόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες: