Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη.

1. Η Επιτροπή είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από όπου και αντλεί την εξουσία της και στην οποία δίνει αναφορά τακτικά.

2. Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τα καθήκοντα και τις εξουσίες σύμφωνα με τα Terms of Reference.

3. Η Επιτροπή ασχολείται με τις εργασίες της Τράπεζας, των επιχειρηματικών της μονάδων και των θυγατρικών της δηλαδή του Ομίλου και κατά συνέπεια η αρμοδιότητα της εκτείνεται σε όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν τον Όμιλο.

4. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να διερευνά οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στα Terms of Reference, χρησιμοποιώντας οποιουσδήποτε πόρους (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών επαγγελματικών ή νομικών υπηρεσιών) και να λαμβάνει τις πληροφορίες που μπορεί να απαιτήσει από οποιονδήποτε διευθυντή, στέλεχος ή υπάλληλο του Ομίλου. Θα έχει πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση που θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

5. Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να παράσχει προς τούτο έγκριση δαπανών έως 20.000 € κατ' ανώτατο όριο και υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίαση.

6. Σε σχέση με δαπάνες εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες (εμπιστευτικές ή μη), o Εσωτερικός Έλεγχος ή η Ομάδα Συμμόρφωσης ζητούν την έγκριση της Επιτροπής υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας για τις προμήθειες. Ο Πρόεδρος είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει έγκριση έως και 500.000 €, με την απαίτηση να ειδοποιούνται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέχγου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και η πλειοψηφία να παρέχει τη θετική τους επιβεβαίωση.

7. Σε σχέση με αιτήματα δαπανών από τον Εσωτερικό Έλεγχο ή την Ομάδα Συμμόρφωσης που υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να παρέχει έγκριση για παράταση προϋπολογισμού έως 250.000 € ετησίως, με την απαίτηση να ενημερωθούν όλα τα μέλη της Επιτροπής (μέσω -mail) και η πλειοψηφία παρέχει τη θετική τους επιβεβαίωση. Για υψηλότερα αιτήματα επέκτασης προϋπολογισμού, η Επιτροπή τα συνιστά στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

8. Η Επιτροπή επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως τα Terms of Reference και εισηγείται τις απαραίτητες αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκχωρήσει εξουσίες στην Επιτροπή όπως αναφέρεται παραπάνω (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που μπορούν να εξεταστούν και να επανεξεταστούν ανεξάρτητα από τους εκτελεστικούς διευθυντές). Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του διατηρεί την τελική ευθύνη για την προσέγγιση του Ομίλου στον εσωτερικό χρηματοοικονομικό έλεγχο και τίποτα στα Terms of Reference δεν προσαρμόζει ή περιορίζει αυτή την ευθύνη ή θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παρέκκλιση από την αρχή του ενιαίου συμβουλίου. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι καθήκον της διοίκησης να προετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις και των εξωτερικών ελεγκτών να σχεδιάζουν και να διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο του Ομίλου.

Terms of Reference of the Audit Committee

Επιτροπή Ελέγχου

Κωνσταντίνος Ιορδάνους (Πρόεδρος)

Adrian John Lewis

Monique Hemerijc