Οι Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήματος, τη στρατηγική αντιμετώπιση κινδύνου και την εσωτερική διακυβέρνηση, διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι ώστε το Συγκρότημα  να επιτύχει τους στόχους του, και αξιολογεί την απόδοση της Διεύθυνσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι το Συγκρότημα έχει δημιουργήσει ένα κατάλληλο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς. Έχει τη συνολική ευθύνη για το Συγκρότημα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο όλα τα μέλη παραιτούνται και προσφέρονται για επανεκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές ετησίως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Οι λεπτομερείς αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 • Η στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας, η ετήσια επαναξιολόγηση της και η υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και υγιούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
 • Η ύπαρξη της κατάλληλης πολιτικής για τη διαχείριση των κινδύνων μέσω του καθορισμού των μέγιστων αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνων.
 • Η έγκριση και η περιοδική επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων που αφορούν την οργάνωση και την αντιμετώπιση των κινδύνων.
 • Η δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου εσωτερι΄κού ελέγχου της Τράπεζας για τη διασφάλιση ότι κάθε μέλος του προσωπικού, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, κατανοεί τη φύση κάθε κινδύνου που συνδέεται με την εκπλήρωση των λειτουργικών ή εποπτικών καθηκόντων του και την ανάγκη για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών και εκτιμά τη σημασία των εσωτερικών ελέγχων και διευκολύνει την εφαρμογή τους.
 • Η αποτελεσματική εποπτεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και η ΄κατάθεση επίσημων στόχων απόδοσης, η επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της σύνθεσης και της δομής της ανώτερης διεύθυνσης, καθώς και η εντιμότητα και η κταλληλότητα των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των επικεφαλής των λειτουργιών ελέγχου.
 • Η εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς Προσωπικού που πρέπει να ακολουθείται από όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος βάσει γενικώς αποδεκτών αρχών, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δέουσα επιμέλεια, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, ορθή σχέση με το κοινό, μη απόδοση ή αποδοχή παροχών οι οποίες δεν είναι συμβολικής αξίας και η εφαρμογή του επαγγελματικού απορρήτου, ο καθορισμός διαδικασιών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις εταιρικές αξίες.
 • Η εποπτέια της κατανομής των αρμοδιοτήτων και της εξουσίας σε όλο το Συγκρότημα κατά τρόπο που να προωθεί τον ουσιαστικό διαχωρισμό ανάμεσα στις λειτουργίες εποπτείας και διαχείρισης και να διασφαλίζει ότι οι γραμμές αναφοράς του Συγκροτήματος είναι σαφείς και διαφανείς.
 • Η παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση της Τράπεζας και των επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών που τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα τους και να ανταποκρίνονται στα τοπικά πρότυπα διακυβέρνησης. 
 • Η ακεραιότητα των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων και η ορθότητα των δημοσιευμένων ετήσιων και άλλων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Συγκροτήματος της, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, αντίστοιχα, καθώς και η ορθότητα της προληπτικής εποπτείας και άλλες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται σε αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 • Η συμμόρφωση της Τράπεζας με το εποπτικό, ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο, και η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής και παραγωγικής σχέσης με τις αρμόδιες αρχές.
 • Η διασφάλιση ότι οι επικεφαλής των λειτουργιών ελέγχου έχουν την εξουσία να ασκούν τα καθήκοντα τους και να έχουν άμεση πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η ύπαρξη γραπτών εσωτερικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης και του συντονισμού των ευθυνών, συνδέσμους επαφής με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, πηγές για τις ανάγκες ρευστότητας, που διασφαλίζουν:
  • τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσης που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας και
  • την ανάκτηση και αδιάλειπτη συνέχεια των εργασιών της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη σύσταση αριθμού Επιτροπών για σκοπούς καλύτερης διακυβέρνησης και σε συμμόρφωση με την Οδηγία Διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.