Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, τα περισσότερα ανεξάρτητα.

Η Επιτροπή διαδραματίζει βασικό ρόλο παρέχοντας συνδρομή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση των ευθυνών του σε σχέση με τις αποδοχές των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης, άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών, καθώς και την πολιτική αποδοχών του προσωπικού.

Τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

  • Να καθορίζει τις πρωταρχικές αρχές και παραμέτρους της πολιτικής αποδοχών σε όλο το Συγκρότημα και να ασκεί εποπτεία σε θέματα αποδοχών.
  • Να αποφασίζει σχετικά με τις αποδοχές, οι οποίες συνάδουν με την ανοχή κινδύνου του Συγκροτήματος, αποτρέπουν συγκρούσεις συμφερόντων και προάγουν την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και ευθυγραμμίζονται με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος.
  • Να αναθεωρεί τη δομή των αποδοχών των επικεφαλής των λειτουργιών ελέγχου.
  • Να επανεξετάζει, τουλάχιστον ετησίως, την κατάλληλη δομή του συστήματος αποδοχών και κατά πόσον το συνολικό ποσό μεταβλητών αποδοχών έχει καθοριστεί σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχών της Οδηγίας σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
  • Να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εποπτεία τού κατά πόσον οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και άλλες σχετικές υπηρεσίες εμπλέκονται ορθά στη δόμηση του συστήματος αποδοχών.
  • Να προτείνει προς έγκριση την αμοιβή που καταβάλλεται στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Να αναθεωρεί το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης και να διασφαλίζει ότι δημιουργεί και / ή αναπτύσσει τις κατάλληλες ικανότητες και συμπεριφορές που ανταποκρίνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας.
  • Να εποπτεύει πρωτοβουλίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως την εφαρμογή προγράμματος για την ευεξία του προσωπικού και την εφαρμογή δίκαιων και διαφανών διαδικασιών αναγνώρισης του προσωπικού.  

Terms of Reference

 

Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού & Αμοιβών

Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ιορδάνου (Πρόεδρος)

Monique Eugenie Hemerijck 

Stuart Birrell