ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΩΝ

 Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για καταθέσεις σε λογαριασμούς εταιρειών μόνο

 1. Οδηγίες κατάθεσης μετρητών / επιταγών

(α) Τα μετρητά / κέρματα και επιταγές πρέπει να είναι σε Ευρώ ΜΟΝΟ.

(β) Ο αριθμός λογαριασμού για κατάθεση πρέπει να είναι επίσης ΜΟΝΟ σε Ευρώ.

(γ) Το μέγιστο ποσό ανά φάκελο είναι οι €9.999 μετρητά. Τα κέρματα να μην ξεπερνούν το ποσό των  €20

(δ) Οι επιταγές πρέπει να είναι εκδομένες σε πιστωτικά ιδρύματα ή παραρτήματα τους που βρίσκονται στην Κύπρο.

(ε) Επιτρέπονται καταθέσεις σε λογαριασμούς εταιρειών Όψεως, Άμεσης Πρόσβασης, Τρεχουμένων και Φάκτορς.

2. Ημερομηνία επεξεργασίας (processingdate) καταθέσεων μετρητών:

(α) Αν ο φάκελος τοποθετηθεί στη μηχανή πριν τις 11:00πμ τότε η κατάθεση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την ίδια μέρα και η επεξεργασία της θα γίνεται την ίδια μέρα. Η Τράπεζα θα καθιστά το ποσό διαθέσιμο εντός της ίδιας εργάσιμης μέρας από την τοποθέτηση στη μηχανή, με αντίστοιχη ημερομηνίας αξίας.

(β) Αν ο φάκελος τοποθετηθεί στη μηχανή μετά τις 11:00πμ τότε η κατάθεση θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί και το ποσό θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την Τράπεζα την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την τοποθέτηση. Η Τράπεζα θα καθιστά το ποσό διαθέσιμο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας από την τοποθέτηση στη μηχανή, με αντίστοιχη ημερομηνίας αξίας.

3. Διαφορές κατά τον έλεγχο / την καταμέτρηση των μετρητών

(α) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της κατάθεσης από την Τράπεζα ή εκ μέρους της, διαπιστωθεί ότι το ποσό της κατάθεσης διαφέρει από το ποσό που έχει δηλωθεί από τον καταθέτη, ο κάτοχος του λογαριασμού και ο καταθέτης (αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο) δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τον έλεγχο / την καταμέτρηση του ποσού όπως αυτός έχει διενεργηθεί από την Τράπεζα ή εκ μέρους της και θα είναι υποχρεωμένοι (από κοινού και ξεχωριστά) να καλύψουν τη διαφορά ή να αναγνωρίσουν τη συναλλαγή.

(β) Σε περίπτωση που ο κάτοχος λογαριασμού δεν αποδέχεται τον έλεγχο / καταμέτρηση όπως αυτός έχει διενεργηθεί από την Τράπεζα ή εκ μέρους της, η Τράπεζα δυνατόν να του επιτρέψει, αν αυτός το επιθυμεί, να παρακολουθήσει τυχόν καταγραφή με οπτικά μέσα του ελέγχου / της καταμέτρησης, νοουμένου ότι το αιτηθεί εντός 25 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου.  Σε τέτοια περίπτωση ο κάτοχος λογαριασμού θα επιβαρύνεται με κόστος €50. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα δεν είναι υπόχρεη να προβαίνει σε καταγραφή ή να διατηρεί σχετικό αρχείο εικόνων ή να επιτρέψει την παρακολούθηση τυχόν καταγραφής.

4. Κατάθεση επιταγών

Οι επιταγές υπόκεινται σε έλεγχο για την ορθή έκδοση τους και πιστώνονται με επιφύλαξη μέχρι την τελική εκκαθάριση.

5. Γενικά

(α) Η Τράπεζα δύναται να αρνηθεί καταθέσεις μετρητών ή/και επιταγών αν έχει υποψίες για τη νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων ή/και επιταγών που θα κατατεθούν σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

 (β) Αν κατά την κατάθεση μετρητών εντοπιστούν πλαστά ή πιθανώς πλαστά χαρτονομίσματα ή κέρματα, αυτά θα κατακρατηθούν από την Τράπεζα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές της υποχρεώσεις, και δεν θα επιστραφούν στον καταθέτη ή στον κάτοχο λογαριασμού και η Τράπεζα δεν θα αποζημιώσει τον καταθέτη ή τον κάτοχο λογαριασμού με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Αρμόδια εποπτική αρχή της Τράπεζας είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της https://www.centralbank.cy/el/home .

(δ)  Η διαδικασία της Τράπεζας αναφορικά με την υποβολή και εξέταση παραπόνων είναι διαθέσιμη στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com

(ε) Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για επίλυση τυχόν διαφορών.