Υπολογισμός Επιτοκίων


Καθορισμός Μεθοδολογίας Υπολογισμού Βασικών επιτοκίων της Τράπεζας Κύπρου (“η Τράπεζα”)

Με βάση την καθορισμένη μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών επιτοκίων της Τράπεζας, τα Βασικά επιτόκια της Τράπεζας  ορίζονται ως ακολούθως:

Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά:

  • Τα Βασικά επιτόκια που αναφέρονται πιο κάτω, συνδέονται με το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα) με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση[1] («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ»).

  • Τα Βασικά επιτόκια αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (‘Ημερομηνίες αναπροσαρμογής’)[2] και σε κάθε αναθεώρηση χρησιμοποιείται το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

 A. Ορισμός Βασικών επιτοκίων

Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά,  τα Βασικά επιτόκια της Τράπεζας καθορίζονται ως ακολούθως:

Βασικό επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):                             Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ+2.24%

Βασικό επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ):                     Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ+1.24%

Βασικό επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ):    Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ+0.49%

Τα τρέχοντα  βασικά επιτόκια της τράπεζας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της τράπεζας, κάτω από τις Υπηρεσίες & Τιμές[3].

 Παράδειγμα

Στις 15 Ιουνίου 2017, με βάση το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ που ανήλθε σε 1.5911% για τον μήνα Απρίλιο 2017, τα Βασικά επιτόκια της Τράπεζας ήταν τα ακόλουθα:

Βασικό επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):                             3.8311%

Βασικό επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ):                     2.8311%

Βασικό επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (ΒΕΣ):     2.0811%

B. Συνθήκες και παράμετροι που μπορεί να συμβάλουν σε αλλαγή της μεθοδολογίας  υπολογισμού των Βασικών επιτοκίων

Η Τράπεζα ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο να:

  • Συμπεριλάβει το κόστος χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές (wholesale funding) στην μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών επιτοκίων εάν αυτό είναι εφαρμόσιμο.
  • Τροποποιήσει τη μεθοδολογία ώστε να συνδέσει τα Βασικά επιτόκια με άλλο επιτόκιο αναφοράς. Σε περίπτωση που το επιτόκιο αναφοράς αλλάξει, το σχετικό περιθώριο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς ενδέχεται να αλλάξει αναλόγως.

  • Τροποποιήσει τη μεθοδολογία του υπολογισμού των Βασικών επιτοκίων εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στις συνθήκες της αγοράς ή ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας του δείκτη που χρησιμοποιείται για το επιτόκιο αναφοράς.

Σε περίπτωση αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού των Βασικών επιτοκίων, όλοι οι πελάτες θα ενημερώνονται.

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με ισχύ από τις 15/03/2023, η μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών επιτοκίων της Τράπεζας θα συμπεριλαμβάνει το κόστος χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές (wholesale funding).

 Η Τράπεζα έχει ενημερώσει τους πελάτες που επηρεάζονται τον Δεκέμβριο του 2022. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.” 


[1]Δημοσιεύεται κάτω από τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές [‘’Επιτόκια των ΝΧΙ σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)’’] στο www.centralbank.cy.

[2] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.