Αναδιαρθρώσεις Χορηγήσεων


H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει, στις 3 Απριλίου 2015, την αναθεωρημένη Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, του 2015. Η Οδηγία αυτή και τα Παραρτήματα της, τα οποία μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας,  ρυθμίζουν το πλαίσιο διαχείρισης καθυστερήσεων και θεσπίζουν Κώδικα Συμπεριφοράς μεταξύ των Αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ) και δανειοληπτών.

Κυριότερος σκοπός της Οδηγίας είναι η επίτευξη δίκαιων και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων των χορηγήσεων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) και που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Βάσει της Οδηγίας, οι τράπεζες οφείλουν να εξετάζουν και αξιολογούν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να προτείνουν λύσεις, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κατά προτίμηση, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και την οικονομική κατάσταση του κάθε δανειολήπτη.

 

Κώδικας Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες («Κώδικας»)

Ο Κώδικας αποτελεί μέρος της Οδηγίας για τη Διαχείριση καθυστερήσεων (Παράρτημα 2 Οδηγίας).

Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κώδικα στα εξής πρόσωπα:

 1. Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν χορηγήσεις από το ΑΠΙ με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών) μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει και τους εγγυητές του δανειολήπτη καθώς και τρίτα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξασφαλίσεις εις όφελος του ΑΠΙ για το δανειολήπτη. 
 2. Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έλαβαν χορηγήσεις από το ΑΠΙ με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών) μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται ως εξής (Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ):

 

Κατηγορία Επιχείρησης

Αριθμός υπαλλήλων

Ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισμού

Πολύ μικρή 

<10

< ή = € 2 εκ.

Μικρή

<50

< ή = € 10 εκ.

Αυτοεργοδοτούμενος

Εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 

Τα ακόλουθα  πρόσωπα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα:

 1. Πρόσωπα για τα οποία έχει γίνει αίτηση εκκαθάρισης από άλλο πιστωτή.
 2. Πρόσωπα για τα οποία έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής από άλλο πιστωτή.
 3. Πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα διάλυσης.

Οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, που επιδιώκουν την αναδιάρθρωση των δανείων τους και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα, τα ΑΠΙ υποχρεούνται όπως:

 1. Έχουν επικοινωνία με το δανειολήπτη πριν και κατά τη διάρκεια παρουσίας καθυστερήσεων. 
 2. Ζητούν οικονομικά στοιχεία από το δανειολήπτη. Οι δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων» (ΚΠΟΣ), πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και υπογραμμένη δήλωση προς το ΑΠΙ για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων στην ΚΠΟΣ. Η ΚΠΟΣ είναι διαθέσιμη τόσο στα καταστήματα όσο και στην ιστοσελίδα της ΤΚΜε την έγκυρη και έγκαιρη υποβολή της ΚΠΟΣ προς το ΑΠΙ, η αξιολόγηση για σκοπούς αναδιάρθρωσης ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό.
 3. Αξιολογούν οικονομικά στοιχεία. 
 4. Προτείνουν λύσεις αναδιάρθρωσης. 
 5. Γνωστοποιούν πρόταση αναδιάρθρωσης. 
 6. Ενημερώνουν το δανειολήπτη για τη διαδικασία διαμεσολάβησης, βάσει των διατάξεων του Μέρους VIA των περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεων Νόμων του 2010 και 2014, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
 7. Ενημερώνουν το δανειολήπτη για το δικαίωμα του για υποβολή ένστασης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του ΑΠΙ καθώς και για τη διαδικασία υποβολής της ένστασης .

Με σκοπό την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού για το θέμα αυτό, η Κεντρική Τράπεζα παρέχει σε συνοπτική μορφή, τις ακόλουθες πληροφορίες που αναλύουν:

 • Βασικές διατάξεις του Κώδικα που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες.
 • Σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθεί ένας δανειολήπτης, ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Τις πιο πάνω πληροφορίες μπορείτε να τις δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

 

Για να ενημερωθείτε αναφορικά με τα "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δανειοληπτών", πατήστε εδώ.

 

Πρόσθετα, η Τράπεζα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Τραπεζών, έχει ετοιμάσει συνοπτικό επεξηγηματικό Οδηγό ο οποίος είναι  διαθέσιμος σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας.

 Παράλληλα,  μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν, πατώντας εδώ.

 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών για αναδιαρθρώσεις μέσω Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών

Ακολουθώντας την Οδηγία, η Τράπεζα έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών και τη δημιουργία Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών για τον αμερόληπτο χειρισμό των ενστάσεων που λαμβάνει από δανειολήπτες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, σχετικά με αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να το κάνουν γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Ένστασης για Αναδιάρθρωση (001-01-1888), το οποίο μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ. Το έντυπο είναι διαθέσιμο επίσης και σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας.

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως, να υπογράφεται από το δανειολήπτη και να αποστέλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα είτε:

 • Ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση, TK 21472 – Γραμματέα Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, είτε
 • Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  bocresappeals@bankofcyprus.com

Σύμφωνα με την Οδηγία, η Τράπεζα θα αποστέλλει στον δανειολήπτη επίσημη επιστολή γνωστοποίησης παραλαβής της ένστασης σε λιγότερο από είκοσι μία (21)  ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης και επίσημη επιστολή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών σε λιγότερο από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.

Αν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αποστολής της ένστασης και της λήψης της επιστολής γνωστοποίησης της απόφασης της Επιτροπής ο δανειολήπτης επιθυμεί να γνωρίζει πώς προχωρεί η ένστασή του, τότε θα επικοινωνεί με 1bank Call Center, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες.  

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έχει το δικαίωμα να καλέσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση το δανειολήπτη που υπέβαλε ένσταση καθώς και την υποχρέωση για συνάντηση με το δανειολήπτη εφόσον το ζητήσει ο ίδιος.

 

 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών για αναδιαρθρώσεις μέσω Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου (Financial Ombudsman)

Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα αν επιθυμεί, να υποβάλει γραπτώς αίτηση στον Επίτροπο Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Επίτροπος) για το διορισμό Διαμεσολαβητή σε σχέση με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, εφόσον η συνολική συμβατική υποχρέωση του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (διαμονή του ιδιοκτήτη για περίοδο τουλάχιστο 6 μήνες το χρόνο).

Η αίτηση για διορισμό Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβληθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που:

 1. ο δανειολήπτης υποβάλλει την «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων» (ΚΠΟΣ) προς την Τράπεζα ή
 2. η Τράπεζα υποβάλλει προς το δανειολήπτη την «Επιστολή Προσφοράς»/«Επιστολή Αρνητικής Απόφασης» αναδιάρθρωσης χορήγησης/εων.

Η διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν υπερβαίνει συνολικά τον 1 μήνα, το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και κατανέμεται κατά 80% στο ΑΠΙ και κατά 20% στο δανειολήπτη. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:

Σχετική Νομοθεσία 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ: Κυπράνορος 15, 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.25735, 1311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22848900 (κεντρικός αριθμός)

ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX): 22660584, 22660118  

 

Web site :  http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: mediation@financialombudsman.gov.cy

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: enquiries@financialombudsman.gov.cy