Το καλοκαίρι με τις κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου, είναι πάντα... αλλιώς! 

Φέτος όμως σε... ηλεκτρίζει.

 • Πλήρωσε παντού με κάρτες Visa της Τράπεζας Κύπρου,

  μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

 • Διεκδίκησε το Νέο

  αμιγώς ηλεκτρικό MINI Countryman

 • Κάθε σου συναλλαγή με οποιαδήποτε κάρτα Visa της Τράπεζας Κύπρου,

  ισούται με μία συμμετοχή στο διαγωνισμό

Περισσότερες πληροφορίες

 • Η συμμετοχή σας ενεργοποιείται αυτόματα, κάνοντας πληρωμές με κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου.

 • Με κάθε συναλλαγή σε όλες τις επιχειρήσεις με τις κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου, κερδίζετε μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

  Για αγορές σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή και στεγάζονται στο Nicosia Mall, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας οι Κάτοχοι θα κερδίζουν x3 (τριπλές) συμμετοχές στην κλήρωση.

 • VISA CARD, ELECTRIC CAR SUMMER CAMPAIGN 2024


  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχουν όλες/οι κάτοχοι προσωπικών καρτών (η/ο/οι ̎ Κάτοχος/οι’), της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋), οι οποίες/οι θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες Visa της Τράπεζας για τις αγορές τους και θα συμμετέχουν σε κλήρωση όπου μία/ένας (1) τυχερή/ός θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μάρκας MINI Countryman E with Favoured Trim, αξίας €57.500 (πενήντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), (το ‘δώρο’). Τα/το χαρακτηριστικά/μοντέλο του δώρου είναι: New MINI Countryman E with Favoured Trim, Exterior Colour: Smokey Green with Vibrant Silver roof and mirrors.


  2. Κάθε συναλλαγή με τις κάρτες Visa της Τράπεζας θα αντιστοιχεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση.


  3. Για αγορές σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή και στεγάζονται στο Nicosia Mall (Μαδρίτης 2, 2306 Λευκωσία), κατά τη διάρκεια της εκστρατείας οι Κάτοχοι θα κερδίζουν x3 (τριπλές) συμμετοχές στην κλήρωση.


  4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποια/ος Κάτοχος μέρος στην κλήρωση, είναι να διενεργήσει συναλλαγές με τις κάρτες Visa της Τράπεζας που κατέχει (χρεωστικές ή/και prepaid ή/και πιστωτικές), για αγορές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, κατά την περίοδο 15/06/2024 μέχρι 15/09/2024 συμπεριλαμβανομένης.


  5. Οι ακόλουθες συναλλαγές εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση: (α) αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) QuickPay (δ) μεταφορές (ε) αυτόματες εντολές πληρωμής (ζ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (η) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας.


  6. Η κλήρωση του δώρου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2024, εκτός και αν ανακοινωθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.


  7. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα της/του υποβληθεί για να δικαιούται να παραλάβει το δώρο της/του.


  8. Σε περίπτωση που η/ο νικήτρια/νικητής αποδεχθεί το δώρο, γίνεται απαραίτητη η συγκατάθεσή της/του για δημοσίευση του ονόματός της/του ή/και της πόλης όπου διαμένει, σε διαφημιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκστρατεία, σε ΜΜΕ ή/και ΜΚΔ (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Οι διαφημιστικές δραστηριότητες πιθανόν να συμπεριλαμβάνουν φωτογραφικό ή/και κινηματογραφικό υλικό, πέραν του ονόματος της/του νικήτριας/νικητή ή/και της πόλης διαμονής της/του. Εάν η/ο νικήτρια/νικητής δεν δώσει τη συγκατάθεσή της/του, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση του δώρου.


  9. Η Τράπεζα Κύπρου θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την/τον νικήτρια/νικητή της κλήρωσης. Εάν η/ο τυχερή/ός της εκστρατείας , αδυνατεί να αποδεχθεί το δώρο ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν παραλάβει το δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής της/του ή λόγω μη επαλήθευσης της
  εγκυρότητας της συμμετοχής της/του ή λόγω μη υπογραφής από αυτής/αυτόν της
  δήλωσης αποδοχής δώρου , σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής της/του από την εκστρατεία ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τυχερή/ό της εκστρατείας και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του δώρου μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ., το αντίστοιχο δώρο θα διατεθεί στις/στους επιλαχούσες/επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.


  10. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχουν όλοι οι Κάτοχοι, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στην εκστρατεία.


  11. Εάν η/ο κάτοχος Κάρτας Visa της Τράπεζας Κύπρου προχωρήσει στον τερματισμό του λογαριασμού της κάρτας του, τότε θα λάβει μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν μέχρι την ημερομηνία τερματισμού του εν λόγω λογαριασμού.


  12. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.


  13. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με προηγούμενη ειδοποίηση των κατόχων Καρτών.


  14. Από την εκστρατεία εξαιρούνται οι Κάρτες που είναι συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.


  15. Όταν της/του ζητηθεί από την Τράπεζα Κύπρου, η/ο νικήτρια/νικητής θα πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς της/του, τα οποία να ικανοποιούν την Τράπεζα ώστε να της/του παραχωρήσει το δώρο.


  16. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (1) πιο πάνω, το Δώρο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.


  17. Αν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε μέρος της εκστρατείας ή της κλήρωσης δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είχε προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, εξαιτίας μόλυνσης από ιό υπολογιστή, μη παροχής δικτύου, παράνομης επέμβασης, απάτης, τεχνικής βλάβης ή άλλης αιτίας που διαφθείρει ή πλήττει την ασφάλεια, την ακεραιότητα ή την ομαλή διεξαγωγή της εκστρατείας ή της κλήρωσης, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την εκστρατεία ή την κλήρωση, ή να ακυρώσει οποιαδήποτε από τις επηρεαζόμενες συμμετοχές.


  18. Οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην περιγραφή οποιουδήποτε δώρου, η οποία δίδεται από την Τράπεζα και που δυνατόν να προκύπτουν από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση οποιουδήποτε δώρου, αποτελούν ευθύνη και θα βαρύνουν αποκλειστικά την/τον κάθε νικήτρια/νικητή.


  19. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες
  οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία συμμετέχει στο
  Σχέδιο Ανταμοιβή και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.


  20. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή του δώρου.


  21. Επίσης, με τη συμμετοχή στην κλήρωση, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες εγγυώνται και βεβαιώνουν ότι όλες οι δηλώσεις και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλουν είναι αληθή, ορθά και πλήρη και ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και κανονισμούς της εκστρατείας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται πλήρως και ανεπιφύλακτα από αυτούς.


  22. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.