1. Οι πελάτες που θα πραγματοποιήσουν αγορές με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου, από το Superhome Center αξίας €50 και άνω σε μία απόδειξη, θα επωφελούνται e-voucher συνολικής έκπτωσης 20% στην είσοδο για το Fasouri Waterpark.
 2. Η προσφορά ισχύει για αγορές από 03/6/2022 μέχρι 23/6/2022.
 3. Το e-voucher θα έχει ισχύ μέχρι 30/6/2022.
 4. Η έκπτωση ισχύει μία φορά μόνο ανά πελάτη.
 5. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν.
 6. Η εξαργύρωση του e-voucher μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση κάρτας Visa ή Mastercard της Τράπεζας Κύπρου.
 7. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή Mastercard.
 8. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με την προσφορά.
 9. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της προσφοράς.
 10. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στην προσφορά σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της προσφοράς ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
 11.  Η αποδοχή της προσφοράς θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.
 12. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

 

TERMS AND CONDITIONS

SUPERHOME CENTER – FASOURI WATERPARK CAMPAIGN

 

 1. Bank of Cyprus cardholders making a purchase at Superhome Center, worth €50 or more, will benefit a 20% discount e-voucher at the entrance of Fasouri Waterpark.
 2. The offer is valid for payments between 03/6/2022-23/6/2022
 3. The e-voucher will be valid until 30/6/2022.
 4. The discount is valid only once per customer.
 5. Holders of Bank of Cyprus Cards are bound by the “Terms and Conditions of Use of Cards” as well as any other relevant agreement with the Bank of Cyprus, that is in force from time to time.
 6. The redemption of the e-voucher can be done only using a Bank of Cyprus Visa or Mastercard card.
 7. The Bank of Cyprus reserves the right to amend the present Terms & Conditions at any time by notifying Bank of Cyprus Card holders accordingly.
 8. It is understood that Bank of Cyprus does not give any assurances or representations and does not provide any guarantees regarding the offer.
 9. To the fullest extent that legislation permits this, Bank of Cyprus is not responsible for any loss, damage or disruption at any person or property which may arise, directly or indirectly, totally or partially from the acceptance of the offer
 10.  Bank of Cyprus can, at its sole discretion exclude any participation and prohibit any further participation in the offer to any person who interferes in any way to the participation process or the smooth functioning of the offer or acts in violation of the existing Terms and Conditions.
 11. Acceptance of the offer shall be construed as full and unreserved acceptance of the present Terms and Conditions and the Bank’s “Terms and Conditions of Use of Cards”
 12. The present Terms and Conditions are governed by the law of the Republic of Cyprus.