ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ AEGEAN MASTERCARD

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πελάτες που θα αποκτήσουν και ενεργοποιήσουν την κάρτα AEGEAN MASTERCARD της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̏Τράπεζα̋) κατά την περίοδο 15/09/2022-31/10/2022, οι οποίοι επιπρόσθετα των υφιστάμενων προνομίων της θα λάβουν και τα πιο κάτω:
 • Διπλά μίλια καλωσορίσματος
 • Δωροκουπόνι αξίας €40 από τα καταστήματα PUBLIC 
 • Θα προσφέρεται ένα κουπόνι από τα Public ανά πελάτη
 1. Οι κάτοχοι των καρτών Mastercard της Τράπεζας δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 2. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 3. Με τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία, οι συμμετέχουσες/ντες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και τους Όρους Χρήσης Καρτών της Τράπεζας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.
 4. Η ισχύς της εκστρατείας, θα αφορά την περίοδο από 15/09/2022 μέχρι 31/10/2022.
 5. Στην εκστρατεία συμμετέχουν όλες/όλοι οι κάτοχοι νέων καρτών AEGEAN Mastercard της Τράπεζας, οι οποίες/οι αιτήθηκαν και απόκτησαν την κάρτα κατά την πιο πάνω προαναφερθείσα περίοδο και είναι άνω των 18 ετών. Δεν περιλαμβάνονται στην εκστρατεία οι εταιρικές κάρτες (business cards) και οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 6. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (2) πιο πάνω, τα δώρα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.
 7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με προηγούμενη ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Mastercard.
 8.  Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με τα δώρα.
 9. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των δώρων.
 10.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

 TERMS AND CONDITIONS

AEGEAN MASTERCARD CAMPAIG

 1. Customers who will acquire and activate the AEGEAN MASTERCARD of Bank of Cyprus Public Company Ltd (the Bank) during the period 15/09/2022-31/10/2022 are eligible to participate, who in addition to the existing benefits will also receive the following:
 • Double welcome miles
 • Gift voucher worth €40 from PUBLIC stores 
 1. One voucher from Public will be offered per customer
 2. The holders of the Bank's Mastercard cards are bound by the Terms and Conditions of Use of these Cards as well as by any other relevant agreement with the Bank, which may be in force from time to time.
 3. The Bank of Cyprus may, at its discretion, exclude any participation and not allow further participation in the campaign to any person who interferes in any way with the participation process or the smooth operation of the campaign or who acts in violation of these Terms and Conditions.
 4. By participating in the campaign, participants confirm that they have read and understood these Terms and Conditions and the Terms of Use of the Bank's Cards and have agreed to be bound thereby.
 5. The campaign will be valid for the period from 15/09/2022 to 31/10/2022.
 6. The campaign is open to all holders of new AEGEAN Mastercard cards of the Bank, who applied for and obtained the card during the above mentioned period and are over 18 years old. The campaign does not include business cards and cardholders who have only cards linked to an account in a currency other than Euro.
 7. Without prejudice to paragraph (2) above, prizes cannot be exchanged for cash or any other prize or gift.
 8. The Bank reserves the right to amend these Terms and Conditions at any time with prior notice to Mastercard Cardholders.
 9.  The Bank does not make any representations or warranties and does not provide any guarantees in respect of the gifts.
 10. To the fullest extent permitted by law, the Bank shall not be liable for any loss, damage or injury to any person or property that may result, directly or indirectly, in whole or in part, from the acceptance of the gifts.
 11.  These Terms and Conditions shall be governed by Cyprus Law.