ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής ενέργειας

 

 1. Η Προωθητική ενέργεια (η ‘Προωθητική ενέργεια’) είναι ενέργεια που έχει προετοιμάσει η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋) και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης 500 βαθμών (οι ‘βαθμοί’) από το σχέδιο επιβράβευσης καρτών, Ανταμοιβή (η ‘Ανταμοιβή’) σε κατόχους καρτών Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.
 2. Η Προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κάτοχους καρτών της Τράπεζας, οι οποίοι θα λάβουν σχετική ειδοποίηση επιβράβευσης (η ‘ειδοποίηση’) μέσω του BOC Mobile App και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν με τις κάρτες της Τράπεζας, πέραν των 3 (τριών) συναλλαγών για αγορές προϊόντων και/ή υπηρεσιών και/ή άλλως πως, σε επιχειρήσεις στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό, από 29/05/2023 μέχρι 31/08/2023, όπου θα πιστώνονται με 500 βαθμούς.
 3. Η πίστωση των βαθμών στους κατόχους καρτών της Τράπεζας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πέραν των 3 (τριών) συναλλαγών, θα γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση των 3 συναλλαγών.
 4. Οι κάτοχοι καρτών θα ενημερώνονται για την πίστωση των βαθμών τους, μέσω του antamivi mobile app. 
 5.  Η/ο/οι κάτοχος/οι κάρτας/ων θα λαμβάνει/ουν την πίστωση των βαθμών, μόνο μια φορά.
 6. Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν συμπεριλαμβάνονται στην Προωθητική ενέργεια: (α) αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση νέου κωδικού ασφαλείας κλπ. (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) καθώς και πληρωμών λογαριασμών κοινής ωφελείας.
 7. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των βαθμών.
 8. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια  σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της Προωθητικής ενέργειας  ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 9. Στην Προωθητική ενέργεια συμμετέχουν κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 10. Οι βαθμοί δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο. 
 11.  Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή Mastercard.
 12. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου, δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων Καρτών και Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεων καρτών Prepaid που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, τους Όρους και Προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό.
 13. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου και των Όρων και Προϋποθέσεων του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή.
 14.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

 

Promotional Activity Terms & Conditions

 

 1. The promotional activity (the ‘Promotion’) is an activity set up by the Bank of Cyprus Public Company Ltd (the ‘Bank’) that gives the opportunity to earn 500 points (the ‘Points’) from the ανταμοιβή Card Reward Scheme (the ‘Scheme’) to the Bank’s Visa and/or Mastercard cardholders who have received a notification to this effect.
 2. The Promotion is addressed to the Bank’s cardholders who will receive a relevant reward notification (the ‘Notification’) via the BOC Mobile App and subsequently carry out more than 3 (three) transactions for purchases of products and/or services and/or otherwise using the Bank’s cards, at businesses in Cyprus and/or abroad, from 29/05/2023 to 31/08/2023, in which case they will be credited with 500 Points.
 3. The Points will be credited to the Bank’s cardholders, who will have carried out more than 3 (three) transactions, within 5 working days from the completion of these 3 transactions.
 4. Cardholders will be notified of the Points crediting through the antamivi mobile app.
 5. The cardholder(s) will receive the Points credit only once.
 6. The following transactions do not qualify for the Promotion: (a) cash withdrawals; (b) cash or cheque deposits; (c) automatic payment orders; (d) bank charges, e.g. card subscription payment, PIN re-printing etc.; (e) transactions for payment of taxes and government service charges (including postage) and utility bill payments.
 7. To the fullest extent permitted by Law, the Bank shall not be liable for any loss, damage or injury to any person or property that may result, directly or indirectly, in whole or in part, from the receipt of the Points.
 8. The Bank may, at its discretion, disqualify any participant(s) and not allow further participation in the Promotion to any individual who interferes in any way with the participation process or the smooth running of the Promotion or who acts in breach of these Terms & Conditions.
 9. All Bank of Cyprus cardholders over 18 years of age may participate in the Promotion. This excludes cardholders who only have cards linked to an account in a currency other than Euro
 10.  The Points may not be exchanged for cash or any other prize or gift.
 11.  The Bank of Cyprus reserves the right to amend these Terms & Conditions at any time upon notice to Visa and/or Mastercard cardholders.
 12. The Bank’s Visa and Mastercard cardholders are bound by the Cards Terms & Conditions and the Prepaid Cards Terms & Conditions posted on the Bank’s website, the ανταμοιβή Card Reward Scheme Terms & Conditions, as well as any by other relevant agreement with the Bank of Cyprus which may be in force from time to time.
 13. Participation in the Promotion shall be deemed as full and unconditional acceptance of these Terms & Conditions, the Bank’s Cards Terms & Conditions and the ανταμοιβή Card Reward Scheme Terms & Conditions.
 14.  These Terms & Conditions shall be governed by the Law of Cyprus.