Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η σύμβαση διέπεται από τον Περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο. Διατηρείτε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση  εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καταβάλετε στην Τράπεζα το ποσό που έχει εκταμιευθεί, τους δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου από την ημερομηνία ανάληψης, οποιαδήποτε μη επιστρεφόμενα τέλη τα οποία η Τράπεζα τυχόν κατέβαλε σε οποιαδήποτε κυβερνητική και/ή δημόσια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης της υπαναχώρησης στην Τράπεζα.  Σε περίπτωση εξάσκησης του πιο πάνω δικαιώματος, αποδεσμεύεστε από τη σύμβαση που διέπει το λογαριασμό σας.