Ποια είναι τα Τμήματα/Υπηρεσίες από τα οποία μπορώ να εξυπηρετηθώ;

Η Διεύθυνσή μας αποτελείται από τα Τμήματα των Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας, το Κέντρο Ναυτιλίας, το Κέντρο Διεθνών Δραστηριοτήτων και Διεθνών Μεγάλων Επιχειρήσεων και το Τμήμα Κοινοπρακτικών Δανείων και Χρηματοδότησης Έργων.

Οι υπηρεσίες της μονάδας του Wealth & Markets, το οποίο αποτελείται από την Ιδιωτική Τραπεζική και τη Διαχείριση Πλούτου (Private Banking and Wealth Management), τη Θεματοφυλακή (Custody), την Εκτέλεση Συναλλαγών  (Market Execution ), την Asset Management και την Επενδυτική Τραπεζική, συμπληρώνουν το ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών μας υπηρεσιών που προσφέρει η Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων.