Αγαπητέ πελάτη

Η Bank of Cyprus Public Company Limited (Τράπεζα Κύπρου, «η Τράπεζα») θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι στις 25 Ιουνίου 2018, η Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 2018/822 (κοινώς αναφέρεται ως «DAC6») δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η DAC6 τροποποιεί την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της ΕΕ για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας όσον αφορά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Το πλήρες κείμενο του DAC6 είναι διαθέσιμο εδώ.

Η DAC6 απαιτεί από τους ενδιάμεσους που εδρεύουν στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας) ή τους φορολογούμενους όπως δηλώσουν ορισμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις στην εγχώρια φορολογική τους αρχή όταν η εφαρμογή τους ξεκινά από τις 25 Ιουνίου 2018, η οποία πρέπει στη συνέχεια να κοινοποιήσει τις πληροφορίες στις φορολογικές αρχές όλων των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Στις 26 Ιουνίου 2020, η οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 2020/876 της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης αναβολής ορισμένων προθεσμιών για την κατάθεση και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας του COVID -19 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η Κυπριακή Φορολογική Αρχή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιλογή αναβολής των προθεσμιών αναφοράς του DAC6, έτσι:

  • δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις όπου η εφαρμογή ξεκινά μεταξύ 25 Ιουνίου 2018 και 30 Ιουνίου 2020 πρέπει να γνωστοποιούνται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, και
  • δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις στις οποίες η Τράπεζα παρέχει βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2020, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι δηλωτέες ρυθμίσεις πρέπει να γνωστοποιούνται εντός 30 ημερών από συγκεκριμένα συμβάντα που ορίζονται στην Οδηγία.

Εάν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει μια δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση και ότι απαιτείται από το νόμο να προβούμε σε τέτοια δήλωση, θα το πράξουμε ως μέρος των υπηρεσιών μας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή / και πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό λειτουργό της τράπεζας.

Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για τις τραπεζικές σας συναλλαγές.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ