Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου:

«Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος αποκαταστάθηκε σε 10,5%. Σχέδια για την αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος βρίσκονται σε εξέλιξη και λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και τη διαφύλαξη της καταθετικής βάσης του Συγκροτήματος.

 Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, είμαστε ξεκάθαροι για το τι πρέπει να γίνει. Προτεραιότητά μας παραμένει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των πελατών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επικέντρωση μας στην ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού, στην πρόοδο αναφορικά με την πώληση μη-βασικών περιουσιακών στοιχείων και στη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να ανοικοδομήσουμε μια ισχυρή βάση για την ασφαλή επιστροφή των καταθετών στην Τράπεζα.»

John Patrick Hourican, Group Chief Executive Officer

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ισολογισμός

 • Μετά την ανακεφαλαιοποίηση της με ίδια μέσα, μέσω της μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας αποκαταστάθηκαν σε 10,5% και 10,7% αντίστοιχα, στις 30 Ιουνίου 2013. 
 • Στις 30 Ιουνίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €28,3 δις και
  €17,0 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 140%. Με την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, καθώς και τον δανεισμό από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) ύψους €9 δις από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα), ο δανεισμός του Συγκροτήματος από τον ELA ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2013 σε €11,15 δις. 
 • Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 38,8% του συνόλου των δανείων έναντι 27,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 42%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αντιπροσωπεύουν το 36,0% του συνόλου των δανείων. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην κύρια αγορά της Τράπεζας, την Κύπρο, επηρεάζουν την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει επιδείνωση και στο 2ο εξάμηνο του 2013.

 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

 •  Τα συνολικά έσοδα για το α’ εξάμηνο 2013 ανήλθαν σε €500 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €430 εκατ. και το επιτοκιακό περιθώριο σε 3,17%. Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και το επιτοκιακό περιθώριο επηρεάζονται από την ανακεφαλαιοποίηση μέσω μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, η οποία επηρέασε την καταθετική βάση και το κόστος καταθέσεων της Τράπεζας. Τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις ζημιές από τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος και από χρηματοοικονομικά μέσα (€26 εκατ.), καθώς και από ζημιές από την επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων (€34 εκατ.).
 • Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €285 εκατ. με το κόστος προσωπικού και τα άλλα λειτουργικά έξοδα να ανέρχονται σε €173 εκατ. και €112 εκατ. αντίστοιχα και με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 57,0%.  
 • Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €215 εκατ. 
 • Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων ανήλθαν σε €539 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των μεικτών δανείων να ανέρχεται στα 3,9% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι υψηλές προβλέψεις, είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της αξίας των εξασφαλίσεων στην Κύπρο. 
 • Οι ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα, ανήλθαν στα €314 εκατ.  
 • Σημειώθηκαν ζημιές ύψους €1,4 δις από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα. Για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση μετοχών προς τη Λαϊκή Τράπεζα που αντιστοιχούν με το 18,1% του μετοχικού της κεφαλαίου. 
 • Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας ανέρχονται στα €1,8 δις.

 Για να δείτε την ανακοίνωση του Συγκροτήματος παρακαλώ πατήστε εδώ