Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, τα περισσότερα ανεξάρτητα.

Η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως στη σύνθεση, τους διορισμούς, τη διαδοχή και την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.  Επίσης, εποπτεύει τη θέσπιση των κατάλληλων εσωτερικών πολιτικών για την αξολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συγκροτήματος, άλλων Ανώτερων Διευθυντών και των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι:

 •  Να στηρίζει και να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό για τη διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και να διασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη που είναι σε θέση να εκπληρώνουν καλύτερα τα καθήκοντα και τις ευθύνες των διοικητικών συμβούλων.
 • Να αναθεωρεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλει τις κατάλληλες εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζει ότι αυτές οι ρυθμίσεις συμβαδίζουν με τα ισχύοντα πρότυπα και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να αναθεωρεί το ανώτερο επίπεδο οργανωτικής δομής της Τράπεζας και το πρόγραμμα διαδοχής της διοίκησης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχής για τους επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 • Να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την ετήσια αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθως και την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και να υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Να αξιολογεί τη δομή, το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της κάθε Επιτροπής του.
 • Να πραγματοποιεί έρευνες για υποψήφιους διοικητικούς σύμβουλους και να προβαίνει σε διορισμούς με βάση αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα οφέλη της πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Να διενεργεί την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των άλλων εκτελεστικών διευθυντών έναντι καθορισμένων στόχων.
 • Να εγκρίνει τις πολιτικές του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να εξετάζει τις συγκρούσεις συμφερόντων των διοικητικών συμβούλων.

Terms of Reference

Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Lyn Grobler

Christian Philipp Hansmeyer

 

Διαδικασία Διορισμού

Η Επιτροπή διεξάγει την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων εντοπίζοντας προσοντούχα άτομα κατάλληλα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται προς το Συμβούλιο, υποψήφιους για εκλογή ως σύμβουλοι.  Κατά την εξέταση των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το κατά πόσον ο υποψήφιος διαθέτει τις δεξιότητες, την εμπειρία και το υπόβαθρο που προσθέτει και συμπληρώνει το εύρος των δεξιοτήτων, την εμπειρία, το υπόβαθρο και την ποικιλομοφρία των υφισταμένων συμβούλων.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, κατά τον καθορισμό των προσόντων του κάθε υποψηφίου, για το Συμβούλιο:

 1. Ακεραιότητα και κρίση.
 2. Πείρα και επιτεύγματα.
 3. Εκπαίδευση και γνώση.
 4. Δέσμευση.
 5. Εκπροσώπηση των μετόχων.
 6. Ανεξαρτησία.
 7. Οικονομική παιδεία.
 8. Δεξιότητες.
 9. Πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου.