Μεταφορές & Πληρωμές - Συναλλαγές για Έγκριση

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να εγκρίνετε/απορρίψετε συναλλαγές που εκκρεμούν

Γενικές Πληροφορίες

 • Εμφανίζονται όλες οι συναλλαγές (μέγιστο αριθμός συναλλαγών 500) που έχουν καταχωρηθεί από άλλους χρήστες μέσω του Internet Banking/Μobile Banking και εκκρεμούν για δική σας έγκριση/απόρριψη
 • Εμφανίζονται οι συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές για την ολοκλήρωση τους, πριν την ημερομηνία εκτέλεσης που έχει καθοριστεί και έχουν λήξει (μέχρι 2 μήνες πίσω)
 • Οι συναλλαγές που έχουν λήξει μπορούν να αντιγραφούν. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Αντιγραφή Συναλλαγής  για την επαναδημιουργία των συναλλαγών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη και στο χρήστη που της δημιούργησε, μέσω της επιλογής Κατάσταση Συναλλαγών. Οι συναλλαγές που έχουν λήξει προαιρετικά μπορούν να εγκριθούν (η ημερομηνία εκτέλεσης θα μεταφερθεί στην τρέχουσα εργάσιμη μέρα) ή να απορριφθούν
 • Εμβάσματα με Πολλαπλές Ηλεκτρονικές Υπογραφές μπορούν να εγκριθούν μέχρι τις 17:45 της Ημερομηνίας Εκτέλεσης

 Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Επιλογή Λογαριασμού: Επιλέξτε ανάλογα
 • Επιλέξτε Έγκριση/Απόρριψη ανάλογα, για τη/τις συναλλαγή/ές που επιθυμείτε να χειριστείτε. Για Έγκριση/Απόρριψη όλων των συναλλαγών που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη σελίδα, επιλέξτε τις αντίστοιχες επιλογές στο πάνω μέρος
 • Αν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εγκρίνετε, απαιτούνται περισσότερες από μια εγκρίσεις, τότε η συναλλαγή θα παραμείνει σε κατάσταση ‘Εκκρεμεί Έγκριση’, μέχρι την Ημερομηνία Εκτέλεσης ή μέχρι την έγκριση της από τους υπόλοιπους εξουσιοδοτημένους χρήστες
 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής
 • Kωδικός Digipass: Καταχωρήστε κωδικό από το digipass σας (όπου απαιτείται)
 • Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής
 • Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής

Άλλες Επιλογές

 • Είδος Συναλλαγής/Ημερομηνία Εκτέλεσης/Αρχείο: Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κριτήρια για να απομονώσετε συγκεκριμένες συναλλαγές και κάντε κλικ στο Επιλογή Κριτηρίου. Για παράδειγμα αν επιθυμείτε να δείτε μόνο τις συναλλαγές προς τρίτους με τρέχουσα Ημερομηνία Εκτέλεσης, θα πρέπει να επιλέξετε Είδος: Μεταφορές σε Πελάτες Τρ. Κύπρου και Ημερομηνία Εκτέλεσης την τρέχουσα ημερομηνία
 • Αντιγραφή Συναλλαγής: Διαθέσιμη μόνο σε χρήστες με πλήρη πρόσβαση και μόνο για τις συναλλαγές που έχουν λήξει (Expired). Κάντε κλικ στο για να αντιγράψετε όλα τα στοιχεία σε νέα συναλλαγή
 • Απόρριψη/Αντιγραφή Συναλλαγής: Διαθέσιμη μόνο σε χρήστες με πλήρη πρόσβαση. Κάντε κλικ στο για να απορρίψετε τη συγκεκριμένη συναλλαγή και ταυτόχρονα να αντιγράψετε όλα τα στοιχεία της σε νέα συναλλαγή.  Οι ημερομηνίες της νέας συναλλαγής θα διαφοροποιηθούν ανάλογα. Το εικονίδιο χρησιμοποιείται κυρίως από χρήστες που θέλουν να αλλάξουν μερικά στοιχεία της συναλλαγής
 • Δικαιολογητικά/Συνοδευτικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο χρήστης που δημιούργησε τη συναλλαγή έχει επισυνάψει δικαιολογητικά/έγγραφα (διαθέσιμη επιλογή μόνο στη συναλλαγή «'Εμβασμα»), εμφανίζεται το εικονίδιο Κάντε κλικ για να δείτε ή να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα
 • Αριθμός Συναλλαγής: Κάντε κλικ για να δείτε τις πληροφορίες που καταχωρήθηκαν κατά τη δημιουργία της συναλλαγής. Μπορείτε να φυλάξετε ή να εκτυπώστε την κατάσταση με τα αντίστοιχα εικονίδια 
 • History: Κάντε κλικ για να δείτε τις ενέργειες του κάθε χρήστη από τη δημιουργία μέχρι την/τις έγκριση/εγκρίσεις της συναλλαγής. Μπορείτε να φυλάξετε ή να εκτυπώστε το ιστορικό με τα αντίστοιχα εικονίδια

 

> Επιστροφή στις Μεταφορές & Πληρωμές
Αρχική