Πριν προχωρήσετε με τη συμπλήρωση των πεδίων του αιτήματος σας,  παρακαλούμε μελετήστε τις οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση κάποιων σημαντικών πεδίων.

Καθαρό Μηνιαίο Εισόδημα:

Για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη:

•             Τα καθαρά μηνιαία εισοδήματα σας (και του/της συζύγου σας, εάν προτείνεται ως εγγυητής / εγγυήτρια), μετά του φόρου, κοινωνικών ασφαλίσεων και οποιοδήποτε άλλων μειώσεων / αποκοπών, ΠΛΕΟΝ

•             Τυχόν άλλα τεκμηριωμένα / σταθερά / επαναλαμβανόμενα μηνιαία εισοδήματα όπως κοινωνικά επιδόματα, συντάξεις, επίδομα διατροφής, εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία."

Μηνιαία Έξοδα:

Για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, και νοουμένου ότι ο/η σύζυγος προτείνεται ως εγγυητής / εγγυήτρια, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ο μέσος μηνιαίος όρος των βασικών εξόδων νοικοκυριού ως ακολούθως:

•         Έξοδα κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, υδατοπρομήθεια, αποχετευτικό, σκύβαλα, δημοτικά τέλη, κοινόχρηστα κλπ),

•         Φόρος ακίνητης περιουσίας,

•         Ασφάλειες (ασφάλειες ακίνητης περιουσίας),

•         Οικιακά έξοδα (ενοίκιο και κοινόχρηστα, συντήρηση / επιδιορθώσεις οικίας, φροντίδα εξαρτωμένων, διατροφή, ένδυση),

•         Μεταφορικά έξοδα (καύσιμα, τέλη κυκλοφορίας, στάθμευση, ασφάλεια αυτοκινήτου, συντήρηση / επιδιόρθωση αυτοκινήτου),

•         Εκπαιδευτικά έξοδα (δίδακτρα, στολές, βιβλία, δραστηριότητες),

•         Ιατρικά έξοδα (αμοιβές γιατρών, φάρμακα, ασφάλεια υγείας),

•         Κοινωνικά έξοδα (κοινωνικής φύσης, συνδρομές),

•         Άλλη ακίνητη περιουσία (συντήρηση)

•         Άλλα (ασφάλεια ζωής, επενδυτικά σχέδια, συνταξιοδοτική ασφάλιση, συνδρομές και δωρεές, μηνιαίες αποταμιεύσεις, δάνεια ή άλλα ποσά οφειλόμενα προς μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, λοιπά έξοδα νοικοκυριού, κλπ).

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν προτείνεται ως εγγυητής / εγγυήτρια, τότε το πεδίο αυτό να συμπληρώνεται με βάση τα έξοδα του νοικοκυριού που αναλογούν σε εσάς / κατά το ήμισυ.

Σύνολο Υφιστάμενων Δόσεων: 

Να συμπληρώσετε το πεδίο σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλη δανειοληπτική συνεργασία σας με την Τράπεζα Κύπρου

Για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηναίων δόσεων τυχόν υφιστάμενων διευκολύνσεων που διατηρείτε σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα είτε από μόνος σας είτε ως συνοφειλέτης (δόσεις δανείων, λογαριασμών παρατραβήγματος και πιστωτικών καρτών).

Σημειώνεται ότι η μηνιαία δόση κάποιου λογαριασμού παρατραβήγματος ή κάρτας υπολογίζεται ως εξής: Όριο πολλαπλασιαζόμενο με το επιτόκιο και διαιρούμενο διά του δώδεκα.