Επιτόκια Αναφοράς

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Ευρώ

Oρισμός

Το EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο με το οποίο πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), μπορούν να δανείζονται σε ευρώ μέσω της χονδρικής αγοράς χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης. To EURIBOR δημοσιεύεται κάθε Εργάσιμη Ημέρα TARGET[1], από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European Money Markets Institute – EMMI) (ή οποιοδήποτε άλλο σώμα το διαδεχθεί) στις ή σύντομα μετά τις 11π.μ. ώρα Βρυξελλών. Το επιτόκιο που ισχύει για συγκεκριμένη περίοδο επιτοκίου καθορίζεται δύο Εργάσιμες Ημέρες[2] πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου.

Ο διαχειριστής του EURIBOR είναι το  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European Money Markets Institute - EMMI). 

Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από τις 09/09/15 και μετά προνοούν ότι, σε περίπτωση που το σχετικό EURIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, τότε το EURIBOR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Μεθοδολογία Υπολογισμού

Το EURIBOR υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία (αποκαλούμενη ως η «υβριδική μεθοδολογία») που  περιγράφεται στη Μεθοδολογία Καθορισμού Δείκτη Αναφοράς για το EURIBOR (Benchmark Determination Methodology for EURIBOR: (https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/methodology/) και βασίζεται σε συνεισφορές από μια ομάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ενεργά στις χρηματαγορές του ευρώ (Panel Banks), προκειμένου να προσδιοριστεί το μέσο επιτόκιο με το οποίο πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) μπορούν να δανείζονται σε ευρώ μέσω της χονδρικής αγοράς χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων.

Το EURIBOR βασίζεται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σε συναλλαγές της χρηματαγοράς σε ευρώ που αντικατοπτρίζουν την Υποκείμενη Οικονομική Μεταβλητή[3] (Underlying Interest). Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και ακεραιότητα του EURIBOR σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συναλλαγές στην Υποκείμενη Οικονομική Μεταβλητή, η Μεθοδολογία Καθορισμού Δείκτη Αναφοράς για το EURIBOR ακολουθεί μια ιεραρχική προσέγγιση που αποτελείται από τρία επίπεδα. Αυτά τα επίπεδα χρησιμοποιούνται διαδοχικά και με την ακόλουθη σειρά:

  • Το επίπεδο 1 αποτελείται από συνεισφορές βασισμένες αποκλειστικά σε συναλλαγές στην Υποκείμενη Οικονομική Μεταβλητή στην Καθορισμένη Διάρκεια[4] από την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα TARGET, χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη προσέγγιση που παρέχεται από το EMMI.
  • Το επίπεδο 2 αποτελείται από συνεισφορές βασισμένες σε συναλλαγές στην Υποκείμενη Οικονομική Μεταβλητή στη χρηματαγορά για διάφορες διάρκειες και από τις πρόσφατες Εργάσιμες Ημέρες TARGET, χρησιμοποιώντας ένα καθορισμένο εύρος τυποποιημένων τεχνικών υπολογισμού που παρέχεται  από το EMMI.
  • Το επίπεδο 3 αποτελείται από συνεισφορές βασισμένες σε συναλλαγές στην Υποκείμενη Οικονομική Μεταβλητή και/ή άλλα δεδομένα από ένα φάσμα αγορών που συνδέονται στενά με τη χρηματαγορά του ευρώ χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τεχνικών μοντελοποίησης και/ή την κρίση των Panel Banks.

Το EMMI πραγματοποιεί ετήσια αξιολόγηση της μεθοδολογίας του EURIBOR. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, το ΕΜΜΙ αποφασίζει σε ετήσια βάση για οποιεσδήποτε αλλαγές στη μεθοδολογία του EURIBOR. Ο σκοπός οποιασδήποτε αλλαγής στη μεθοδολογία είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται και η μεθοδολογία αντιπροσωπεύουν την αγορά και την οικονομική πραγματικότητα που επιδιώκει να επιμετρήσει το EURIBOR.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του EURIBOR, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που συμβάλλουν στη μεταβολή του, υπάρχουν στο Blueprint for the Hybrid Methοdology for the Determination of EURIBOR (https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/methodology/) και στην προαναφερθείσα Μεθοδολογία Καθορισμού Δείκτη Αναφοράς για το EURIBOR (Benchmark Determination Methodology for EURIBOR).

Η Τράπεζα έχει ενημερώσει τους πελάτες που επηρεάζονται με επιστολή που απέστειλε τον Μάιο του 2020. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική επιστολή εδώ.

London Interbank Offered Rate (LIBOR) – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε άλλο νόμισμα εκτός του Ευρώ

Ορισμός

To LIBOR (London Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο χονδρικής χρηματοδότησης που συνδέεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με μη εξασφαλισμένες συναλλαγές των τραπεζών οι οποίες συμβάλλουν στον υπολογισμό του, με το μοντέλο «καταρράκτη» που επιτρέπει τη δημοσίευση των επιτοκίων σε όλες τις συνθήκες της αγοράς.

Το LIBOR δημοσιεύεται κάθε Εργάσιμη Ημέρα Λονδίνου[5] από τo ICE Benchmark Administration Limited (ή οποιοδήποτε άλλο σώμα το διαδεχθεί) για κάθε συνδυασμό νομίσματος και χρονικής διάρκειας[6] στις 11:55 π.μ. ώρα Λονδίνου. Το επιτόκιο που ισχύει για συγκεκριμένη περίοδο επιτοκίου καθορίζεται  είτε (ανάλογα με τους όρους της σχετικής πιστωτικής διευκόλυνσης):

       i. δύο Εργάσιμες Ημέρες[7] πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου (για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Δολάριο Αμερικής, Ελβετικό Φράγκο και Ιαπωνικό Γιεν και ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε Στερλίνα) ή

     ii. την πρώτη ημέρα έναρξης της σχετικής περιόδου (για ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε Στερλίνα).

Ο διαχειριστής του Libor είναι το ICE Benchmark Administration Limited (IBA). 

Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από τις 09/09/15 και μετά προνοούν ότι, σε περίπτωση που το σχετικό LIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, τότε το LIBOR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Μεθοδολογία υπολογισμού

Το LIBOR υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη Μεθοδολογία ICE LIBOR (ICE LIBOR Methodology:https://www.ice.com/iba/libor?utm_source=website&utm_medium=search&utm_campaign=spotlight) και βασίζεται σε συνεισφορές από μια ομάδα τραπεζών (Panel Banks) ώστε να υπολογιστεί ένα μέσο επιτόκιο που να αντιπροσωπεύει τα επιτόκια στα οποία μεγάλες, κορυφαίες και διεθνώς δραστηριοποιημένες τράπεζες με πρόσβαση στη χονδρική χρηματαγορά χωρίς εξασφάλιση μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την εν λόγω χρηματαγορά σε συγκεκριμένα νομίσματα και ορισμένες χρονικές διάρκειες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ICE Benchmark Administration Limited (IBA), το LIBOR βασίζεται σε συνεισφορές των Panel Banks με τη χρήση μιας τυποποιημένης και βασισμένης σε δεδομένα συναλλαγών Μεθοδολογίας Καταρράκτη, όπως παρατίθεται πιο κάτω:

  • Επίπεδο 1 (Βασίζεται σε Συναλλαγές)

Όπου μια Panel Bank διαθέτει επαρκείς επιλέξιμες συναλλαγές, η σταθμισμένη μέση τιμή με βάση τον όγκο τέτοιων επιλέξιμων συναλλαγών, με μεγαλύτερο συντελεστή στάθμισης για συναλλαγές που γίνονται πιο κοντά στις 11:00 π.μ. ώρα Λονδίνου. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις συναλλαγές καθορίζονται από το IBA.

  • Επίπεδο 2 (Προέρχεται από Συναλλαγές)

Όπου μια Panel Bank δεν έχει επαρκείς επιλέξιμες συναλλαγές για να κάνει μια υποβολή (submission) Επιπέδου 1, θα επιδιώξει να κάνει μια υποβολή βάσει δεδομένων που προέρχονται από συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών επιλέξιμων συναλλαγών, χρονικά σταθμισμένων, αναπροσαρμοσμένων με βάση τις κινήσεις της αγοράς και την γραμμική παρεμβολή. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δεδομένα που προέρχονται από συναλλαγές καθορίζονται από το IBA.

  •  Επίπεδο 3 (Βασίζεται στην κρίση Εμπειρογνωμόνων)

Όπου μια Panel Bank δεν έχει επαρκείς επιλέξιμες συναλλαγές ή δεδομένα που προέρχονται από συναλλαγές για να κάνει μια υποβολή Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2, θα υποβάλει το επιτόκιο με το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η ίδια στις 11:00 π.μ. ώρα Λονδίνου από την μη εξασφαλισμένη, χονδρική αγορά. Κάθε Panel Bank συμφωνεί με το IBA την καθορισμένη μεθοδολογία υποβολής Επιπέδου 3, βασίζοντας το επιτόκιο της σε συναλλαγές, συναφή μέσα της χρηματαγοράς, προσφορές τιμών από χρηματομεσίτες (broker quotes) και άλλες πληροφορίες από την αγορά.

Το IBA, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας LIBOR, παρακολουθούν τη μεθοδολογία LIBOR.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του LIBOR, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που συμβάλλουν στη μεταβολή του, υπάρχουν στην προαναφερθείσα Μεθοδολογία ICE LIBOR (ICE LIBOR Methodology:https://www.ice.com/iba/libor?utm_source=website&utm_medium=search&utm_campaign=spotlight)

Η Τράπεζα έχει ενημερώσει τους πελάτες που επηρεάζονται με επιστολή που απέστειλε τον Μάιο του 2020. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική επιστολή εδώ.

 

Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ) 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ είναι το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τις συνεδριάσεις του περί νομισματικής πολιτικής, στη βάση του οποίου διεξάγονται  οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations) του Ευρωσυστήματος μέσω διαδικασίας εβδομαδιαίας δημοπρασίας για δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου (fixed rate tenders). 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται από καιρό σε καιρό. 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ το οποίο ισχύει από καιρό σε καιρό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

Δεδομένου ότι το επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης περιλαμβάνει το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, το επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης θα μεταβάλλεται κατά την ημερομηνία ισχύος οποιασδήποτε μεταβολής του Βασικού Επιτοκίου ΕΚΤ. Οποιεσδήποτε μεταβολές (είτε αυξήσεις είτε μειώσεις) στο Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανακοινώνονται μέσω δελτίου τύπου (press release) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής (monetary policy decisions), το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html. Οποιεσδήποτε τέτοιες μεταβολές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου ως η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται και/ή ισχύει η σχετική μεταβολή του επιτοκίου. 

Εάν το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ είναι μικρότερο του μηδενός (0) κατά οποιαδήποτε περίοδο, τότε το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ που θα εφαρμόζεται από την Τράπεζα θα θεωρείται ότι είναι μηδέν (0) για σκοπούς υπολογισμού του επιτοκίου για την περίοδο για την οποία το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ως μικρότερο του μηδενός (0). Σε τέτοια περίπτωση, το επιτόκιο που θα εφαρμόζει η Τράπεζα για την πιστωτική διευκόλυνση για τη συγκεκριμένη περίοδο θα είναι Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ = μηδέν (0) πλέον προσαύξηση.

Γενική ενημέρωση για την μεταβολή των επιτοκίων αγοράς βρίσκεται εδώ. Η Τράπεζα έχει ενημερώσει τους πελάτες που επηρεάζονται τον Δεκέμβριο του 2022.

Βασικά επιτόκια της Τράπεζας – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Ευρώ

  •  Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ)

 ΒΕΤ είναι το Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας και υπολογίζεται ως ακολούθως:

 - Για δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008:

Το Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 και τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, είναι το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ), όπως αυτό ορίζεται πιο κάτω: 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ είναι το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τις συνεδριάσεις του περί νομισματικής πολιτικής, στη βάση του οποίου διεξάγονται  οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations) του Ευρωσυστήματος μέσω διαδικασίας εβδομαδιαίας δημοπρασίας για δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου (fixed rate tenders). 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται από καιρό σε καιρό. 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ το οποίο ισχύει από καιρό σε καιρό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html 

Δεδομένου ότι το επιτόκιο του Δανείου περιλαμβάνει το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, το επιτόκιο του Δανείου θα μεταβάλλεται κατά την ημερομηνία ισχύος οποιασδήποτε μεταβολής του Βασικού Επιτοκίου ΕΚΤ. Οποιεσδήποτε μεταβολές (είτε αυξήσεις είτε μειώσεις) στο Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανακοινώνονται μέσω δελτίου τύπου (press release) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής (monetary policy decisions), το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html. Οποιεσδήποτε τέτοιες μεταβολές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου ως η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται και/ή ισχύει η σχετική μεταβολή του επιτοκίου.

- Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά:

Το ΒΕΤ υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) μέσου επιτοκίου των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα) με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση[8] («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ») και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 2.24%. Το ΒΕΤ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[9] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

  • Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ) / Βασικό Επιτόκιο Εμπορικών Διευκολύνσεων

ΒΕΕ είναι το Βασικό επιτόκιο Επιχειρήσεων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 1.24%. Το ΒΕΕ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[10] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ)

ΒΕΣ είναι το Βασικό επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 0.49%. Το ΒΕΣ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[11] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω επιτόκια αναφοράς υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ: www.centralbank.cy

Euribor: www.emmi-benchmarks.eu

Libor: www.theice.com/iba/libor    


[1]Trans‐European Automated Real‐time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) είναι το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ευρώ σε συνεχή χρόνο. Το Ευρωσύστημα λειτουργεί το TARGET2, το οποίο είναι η δεύτερη γενιά του TARGET και είναι ένα σύστημα πληρωμών ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο. Οι αναφορές στο "TARGET" θα πρέπει να διαβάζονται σε σχέση με το σύστημα TARGET2 του Ευρωσυστήματος.’Εργάσιμη Ημέρα TARGET’ είναι η ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET.

[2] ‘Εργάσιμη Ημέρα’ σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα (εξαιρουμένου Σαββάτου και Κυριακής) που είναι ανοιχτές οι εμπορικές τράπεζες στην Κύπρο για διεξαγωγή εργασιών και ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σχετικής πιστωτικής διευκόλυνσης.

[3] Η Υποκείμενη Οικονομική Μεταβλητή (Underlying Interest) για το EURIBOR καθορίζεται από το ΕΜΜΙ ως ‘’το επιτόκιο με το οποίο πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) μπορούν να δανείζονται σε ευρώ μέσω της χονδρικής αγοράς χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων”.

[4] Υπάρχουν πέντε ‘’Καθορισμένες Διάρκειες’’ για το  EURIBOR, συγκεκριμένα 1 Εβδομάδας, 1 Μήνα, 3 Μηνών, 6 Μηνών και 12 Μηνών.

[5] Εργάσιμη Ημέρα Λονδίνου’ είναι οποιαδήποτε ημέρα (εξαιρουμένου Σαββάτου και Κυριακής) που είναι ανοιχτές οι εμπορικές τράπεζες για διεξαγωγή εργασιών στο Λονδίνο.

[6] Το LIBOR υπολογίζεται για 5 διαφορετικά νομίσματα (Δολάριο Αμερικής, Στερλίνα, Ευρώ, Ελβετικό φράγκο και Ιαπωνικό Γιεν) και για 7 χρονικές διάρκειες σε σχέση με κάθε νόμισμα (1 Ημέρας (Overnight/Spot Next), 1 Εβδομάδας, 1 Μήνα, 2 Μηνών, 3 Μηνών 6 Μηνών και 12 Μηνών).

[7] ‘Εργάσιμη Ημέρα’ είναι οποιαδήποτε ημέρα (εξαιρουμένου Σαββάτου και Κυριακής) που είναι ανοιχτές οι εμπορικές τράπεζες στην Κύπρο και στο Λονδίνο για διεξαγωγή εργασιών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σχετικής πιστωτικής διευκόλυνσης.

[8] Δημοσιεύεται κάτω από τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές ‘’(Επιτόκια ΝΧΙ) σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)’’ στο www.centralbank.cy

[9] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[10] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[11] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα