ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Για όσους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η ‘Τράπεζα Κύπρου’), εγκριθεί νέο Quickloans από 29/02/2024 μέχρι και τις 31/5/2024 συμπεριλαμβανομένης, θα δικαιούνται αυτόματα ηλεκτρονική έκπτωση (η ‘έκπτωση’), μέσω του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή, (‘Σχέδιο Ανταμοιβή’), από το Τουριστικό Γραφείο Top Kinisis  
  1. Έκπτωση μέσω του Σχεδίου Ανταμοιβής θα είναι 5% στο ποσό  που θα πληρωθεί για το Ταξιδιωτικό πακέτο που θα αγοραστεί με μέγιστο ποσό τα €750.
 2. Ηλεκτρονική έκπτωση θα είναι διαθέσιμη 7 εργάσιμες μέρες μετά την πρώτη ανάληψη από το δάνειο
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος πελάτης έκπτωση, είναι να διενεργήσει τις αγορές του για Τουριστικά Πακέτα  χρησιμοποιώντας τις κάρτες Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου (χρεωστικές ή/και πιστωτικές)  που εντάσσονται στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή, μέχρι 31/12/2024.  
 1. H έκπτωση θα είναι ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων τρέχων προσφορών του Τουριστικού Γραφείου, μέχρι την 31/12/2024.
 2. Η έκπτωση 5%, θα ισχύει μία φορά  μέχρι εξαντλήσεως του μέγιστου ποσού των €750.
 1. Η σχετική έκπτωση θα σας δοθεί με το άνοιγμα του νέου δανείου σας στη Τράπεζα Κύπρου.  
 1. Η παρούσα έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές  από το Τουριστικό Γραφείο Top Kinisis και θα πρέπει να γίνει επικοινωνία  στα τηλ:

Ευαγγελία: 22869728

Θέκλεια    : 22713781

 1. Η έκπτωση γίνεται σε συνεργασία με τα καταστήματα Top Kinisis τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου.
 1. Στην έκπτωση συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 1. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού σε  καιρό.
 2. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία συμμετέχει στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών Ανταμοιβή και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες.
 3. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση η  οποία θα κοινοποιηθεί στους πελάτες.
 4. Η συμμετοχή στην έκπτωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.
 5. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

TERMS & CONDITIONS

 1. Customers of Bank of Cyprus Public Company Ltd ("Bank of Cyprus") who apply and are approved for a new QuickLoan through Internet Banking or the Mobile App ("the Loan") will, as of 29/02/2024 up until 31/05/2024 inclusive, be automatically entitled to an electronic discount ("the discount") via the Antamivi Cards Loyalty Scheme ("Antamivi Scheme") from the Top Kinisis travel agent ("the travel agent"). A 5% discount via the Antamivi Scheme on the total amount paid for a travel package (airfare plus hotel accommodation, for a maximum purchase value of €750.
 1. The discount will become available seven (7) work days after your first withdrawal from the Loan.
 1. In order for customers to be eligible for a discount, they must purchase a travel package from the Travel Agent, using a Visa and/or Mastercard issued by Bank of Cyprus (debit and/or credit cards) which are part of the Antamivi Scheme up until 31/12/2024.
 1. The discount shall apply irrespective of any other current offers by the Travel Agent up until 31/12/2024.
 1. The 5% discount shall apply once, for a maximum purchase value of €750 (seven hundred and fifty euro).
 2. The discount shall apply only for purchases made while you are physically present in the Travel Agent, and after phone contact has been made with the following persons: 
  • Evangelia: 22869728
  • Theklia: 22713781
 3. The discount is given in partnership with the Top Kinisis travel agent, which participates in the Bank of Cyprus Antamivi Cards Loyalty Scheme.
 4. The discount covers all holders of Bank of Cyprus cards who are aged 18 and above. It does not cover card holders who only possess cards that are connected to an account in a currency other than the euro.
 5. Holders of Visa and Mastercard issued by Bank of Cyprus are bound by the Terms of Use of these cards, as well as by any other related agreement with Bank of Cyprus that may apply from time to time.
 6. Bank of Cyprus makes no representations or warranties, provides no guarantees relating to any goods or services of any business participating in the Antamivi Cards Loyalty Scheme, and does not endorse any such goods or services.
 7. Bank of Cyprus reserves the right to amend these Terms & Conditions at any time, having duly alerted customers.
 8. Participating in the discount is deemed as fully and unreservedly agreeing to these Terms & Conditions and to the Terms of Use of cards issued by Bank of Cyprus.
 9. These Terms & Conditions are governed by the laws of the Republic of Cyprus.