Σύσταση εταιρείας στην Κύπρο

  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

    χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη, μπορούν να εγγράψουν την εταιρεία τους στην Κύπρο.

  • Όσοι ενδιαφέρονται

    να εγγράψουν εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα στο νησί, μπορούν να το πράξουν μέσω πιστοποιημένου δικηγόρου ή άλλου νόμιμου φορέα παροχής υπηρεσιών όπως π.χ. λογιστικού, ελεγκτικού ή συμβουλευτικού γραφείου

  • Περισσότερες πληροφορίες

    για τη σύσταση εταιρειών στην Κύπρο θα βρείτε στις ιστοσελίδες πιο κάτω