Άλλες Επενδυτικές Υπηρεσίες

  • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Προσφέρουμε ένα πακέτο Υπηρεσιών Θεματοφυλακής στις τοπικές και διεθνείς αγορές. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, επένδυση ταμειακών διαθεσίμων σύμφωνα με οδηγίες, είσπραξη εισοδημάτων και επεξεργασία εταιρικών πράξεων κ.ά.
  • Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου Πελατών Προσφέρονται υπηρεσίες ανοίγματος λογαριασμού διαπραγμάτευσης/άνοιγμα επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ημερήσια αποτίμηση χαρτοφυλακίου και ημερήσια αποτίμηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και δυνατότητα προβολής μέσω της υπηρεσίας 1bank της Τράπεζας Κύπρου.
  • Υπηρεσίες Εκτέλεσης Εντολών σε Τρίτους Διαχειριστές Επενδύσεων Συνεργαζόμαστε με τρίτους, Διαχειριστές Επενδύσεων/Χαρτοφυλακίων και Επενδυτικούς Συμβούλους, για την εκτέλεση και θεματοφυλακή των χρηματοοικονομικών μέσων, εφαρμόζοντας διαδικασίες για την εξακρίβωσης της ταυτότητας πελατών και την επίδειξη δέουσας επιμέλειας.
  • Επενδυτική Στρατηγική Εστιάζουμε στο Μοντέλο Aνοικτής Aρχιτεκτονικής, προσφέροντας επενδυτικά χαρτοφυλάκια ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων και διαχειριστών επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Οι κύριες Υπηρεσίες Θεματοφυλακής μας περιλαμβάνουν τη φύλαξη και τον εκκαθάριση/διακανονισμό διαφόρων τύπων συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα στις διεθνείς αγορές, εταιρικές πράξεις, συλλογή μερισμάτων και κουπονιών, ψήφο μέσω πληρεξουσίου, έκδοση φορολογικής κατάστασης, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, αποστολή καταστάσεων και ενημέρωση των πελατών.

    Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών διατηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς και είναι διαχωρισμένα από τον ισολογισμό της τράπεζας, προσφέροντας πρόσθετη προστασία στους πελάτες μας. Στόχος μας είναι η παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας στη φύλαξη χρηματοοικονομικών προϊόντων σε σχέση με τοπικές και διεθνείς επενδύσεις, σε συνεργασία με το υψηλής ποιότητας δίκτυο διεθνών υποθεματοφυλάκων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία