Υπηρεσίες & Τιμές

Οδηγία για υπηρεσίες πληρωμών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ;

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/64/EC αφορά τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά, ευρέως γνωστή ως "PSD" (Payment Services Directive) και δημιουργεί ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Η PSD θεωρείται από τα μεγαλύτερα βήματα που έχουν γίνει προς την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Βασικοί στόχοι είναι οι διασυνοριακές πληρωμές να έχουν το ίδιο επίπεδο ευκολίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας με τις εγχώριες πληρωμές και η βελτίωση του ανταγωνισμού.

Η PSD έχει ισχύ σε περισσότερες από 30 χώρες (την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/

Στην Κυπριακή Δημοκρατία η πιο πάνω Οδηγία έχει υιοθετηθεί με το Νόμο που Ρυθμίζει τις Υπηρεσίες Πληρωμών και Συναφή Θέματα (Ν.128(Ι)/2009).

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

  • Ενιαίο Νομοθετικό Πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη
  • Σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές
  • Ταχύτερες πληρωμές
  • Μεγαλύτερη Προστασία των καταναλωτών

ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ;

Στην Τράπεζα Κύπρου φροντίζουμε ώστε να έχετε την προστασία που παρέχεται από την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD.

Μέσα στα πλαίσια αυτά ενημερώνουμε ότι σε συμμόρφωση με τoν πιο πάνω Νόμο η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει προβεί στην τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών μας και έχει καταρτίσει με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας τις πιο κάτω συμβάσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ :

Περισσότερες πληροφορίες
  • 800.00.800
  • Τηλέφωνο εξωτερικού +357-22128000