Ανακοινώσεις πλειστηριασμών


Ανακοινώσεις πλειστηριασμών στα πλαίσια του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9 του 1965.

Σχετικές ανακοινώσεις:

 

 

  1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

   Τι πληροφορίες / έγγραφα θα πρέπει να φέρει πρόσωπο το οποίο θα πλειοδοτήσει σε πλειστηριασμό

  Φυσικά πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται):

 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου του πληρεξούσιου αντιπροσώπου που ενεργεί επ 'ονόματι του άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Πρωτότυπο πληρεξούσιο έγγραφο του δικαιούχου.

 Νομικά πρόσωπα:

 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου του προσώπου που ενεργεί επ 'ονόματι του νομικού προσώπου.
 • Πιστόν αντίγραφο της σύστασης εταιρείας, πιστοποιητικό διευθυντών / μετόχων και πιστοποιητικό διεύθυνσης εταιρείας μικρότερο του 1ος μήνα.
 • Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου που εξουσιοδοτούν τον αντιπρόσωπο να υποβάλλει προσφορά στη δημοπρασία εκτός αν η εταιρεία έχει μόνο ένα (1) Διευθυντή ο οποίος δικαιούται να πλειοδοτεί χωρίς πρακτικό.

 Ο ενυπόθηκος δανειστής ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς ολοκλήρωσης της πώλησης.

    Ενέργειες μετά τον πλειστηριασμό

 •  Ο προσφοροδότης με την υψηλότερη προσφορά υποχρεούται  όπως προβεί σε άμεση πληρωμή ποσού, όχι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής που κατακυρώθηκε το ακίνητο. Το ποσό αυτό καταβάλλεται άμεσα στον δημοπράτη με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.
 • Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του.
 • Μαζί με την πιο πάνω προκαταβολή, καταβάλλονται τα μεταβιβαστικά έξοδα (8% επί του ποσού πώλησης που υπερβαίνει τις €350.000, ανά ιδιοκτήτη, στο παρών στάδιο μειωμένα κατά 50%), τα τέλη εγγραφής (€10 ανά αίτηση) και τα έξοδα έκδοσης τίτλου (€5 ανά τίτλο).
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο υπόκειται σε Φ.Π.Α. αυτό καταβάλλεται από τον αγοραστή στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, είναι επιπλέον ποσό.   

 Οι πληρωμές των πιο πάνω ποσών γίνονται με επιταγές (τραπεζικές ή/και προσωπικές από εγχώρια Πιστωτικά Ιδρύματα).

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ           

        Πώς να – Πλειοδοτήσετε

 • Εάν είστε κυπριακή οντότητα (τόσο φυσική όσο και νομική) Εγγραφείτε στην πύλη Ariadne.
 • Εγγραφείτε στην πλατφόρμα E - Auction (η εγγραφή είναι δωρεάν).
 • Επιλέξετε δημοπρασία για συμμετοχή
 • Καταθέστε το ποσό εγγύησης (3 - 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία δημοπρασίας).
 • Την ημερομηνία δημοπρασίας, συνδεθείτε και υποβάλετε τις προσφορές σας
 • Στην οθόνη θα μπορείτε να δείτε την τρέχουσα τιμή, την τελευταία προσφορά και την κατάταξή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε υψηλότερη προσφορά έως το τέλος της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

 Εάν η αγορά σας κατακυρωθεί

 • Θα σας σταλεί ένα email από την ACB E-Auctions Ltd, το οποίο θα σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα και τα επόμενα βήματα.
 • Το ποσό εγγύησης θα προωθηθεί ηλεκτρονικά στον Ενυπόθηκο Δανειστή με τον οποίο θα έρθετε σε επικοινωνία για το υπόλοιπο της διαδικασίας που αφορά την πληρωμή του υπόλοιπου τιμήματος πώλησης, τέλη εγγραφής (€10 ανά αίτηση), τα έξοδα έκδοσης τίτλου (€ ανά τίτλο) και τυχόν μεταβιβαστικών (8% επί του ποσού πώλησης που υπερβαίνει τις €350.000 ανά ιδιοκτήτη στο παρών στάδιο μειωμένα κατά 50%) ή ΦΠΑ.
 • Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο υπόκειται σε Φ.Π.Α. αυτό καταβάλλεται από τον αγοραστή στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, είναι επιπλέον ποσό.  

  Εάν η αγορά δεν σας κατακυρωθεί

 • Θα σας σταλεί ένα email από την ACB E-Auctions Ltd που θα σας ενημερώνει ότι δεν σας κατακυρώθηκε η αγορά.
 • Το ποσό της εγγύησης θα αποδεσμευτεί.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

Πώς Δουλεύει: https://www.eauction-cy.com/Home/HowTo

Συχνές Ερωτήσεις: https://www.eauction-cy.com/FAQ

 

ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

 • Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή σε αντιπρόσωπο του ή σε σύζυγο του ή σε γονέα του ή σε κατιόντα αυτού μέχρι τρίτου βαθμού ή σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή
 • σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη
 • στους εκτιμητές που ετοίμασαν την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και στους συγγενείς αυτών μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Για απορίες / διευκρινίσεις παρακαλούμε αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22125819.

H ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια επιβεβαίωσης και/ή επαλήθευσης των πληροφοριών που παρέχονται. Εντούτοις σημειώνεται ότι (α) οι εν λόγω πληροφορίες λήφθηκαν από δημόσια αρχεία και/ή τρίτα πρόσωπα χωρίς την ευχέρεια επιβεβαίωσης της ακρίβειας αυτών και (β) η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ δεν είναι ούτε κάτοχος ούτε και ιδιοκτήτης του προς πώληση ακινήτου, επομένως οι πληροφορίες δίδονται  αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και χωρίς την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης και/ή καθήκοντος και/ή υποχρέωσης από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ έναντι οποιουδήποτε προσώπου ενδεχομένως να λάβει γνώση αυτών.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ παροτρύνει και/ή εισηγείται έντονα σε κάθε Ενδιαφερόμενο Αγοραστή όπως, με την αρωγή εξειδικευμένων συμβούλων δικής του επιλογής, προβεί στις δικές του έρευνες και/ή επιτόπια εξέταση και επίσκεψη του προς πώληση ακινήτου με σκοπό να εξακριβώσει και/ή λάβει ιδίαν γνώση όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ενδεχομένως να επηρεάσουν την απόφαση συμμετοχής του στον επικείμενο πλειστηριασμό του προς πώληση ακινήτου».